Algemene voorwaarden

1.  De voorwaarden voor verkoop via deze website

2.  De algemene verkoopsvoorwaarden

 

1.  De voorwaarden voor verkoop via deze website • Identificatie van de verkoper

Interventietent.eu is een divisie van

Partyspace BVBA - Potteriestraat 67 - 8980 Zonnebeke
BTW-nummer: 0830.189.643 
RPR Ieper

Tel: 057 360 330

E-mail: info@interventietent.be

Top • Algemeenheden

De algemene verkoopsvoorwaarden blijven van toepassing op de internetverkopen, tenzij ze met de ‘voorwaarden voor verkoop via deze site’ onverenigbaar zijn.

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon).    Partyspace BVBA kan steeds wijzigingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden zonder de klant hiervan expliciet op de hoogte te brengen, maar zijn nooit retro-actief.  

Waar vermeld kan er verschil zijn tussen de aankoop van een particuliere consument, dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor eigen doeleinden, en dus buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten.

Top • Totstandkoming van een verkoop op afstand

Online bestellen op deze site, gebeurt door één of meerdere artikelen toe te voegen aan het winkelkarretje.  Daarna maakt men een account aan door, door alle gegevens in te vullen, vervolgens kiest de klant de leveringswijze en de betalingswijze om daarna in een extra beveiligde omgeving de betaling uit te voeren.

Om een product telefonisch te bestellen dient de klant op te bellen op

Vlaanderen en Nederland: 00 32 476 84 75 11 of 00 32 486 64 20 51

Wallonië: 0486 64 20 51

Frankrijk: 06 14 14 69 37

De catalogus met producten en hun omschrijving op deze site, vormt op zich geen aanbod.  Het volstaat bijgevolg niet een reservatie of bestelling te plaatsen op deze website om een verkoop tot stand te brengen.  Pas bij ontvangst van een bevestigingsmail wordt de verkoop gesloten.  Partyspace kan dan ook weigeren om de levering van bepaalde producten te weigeren indien blijkt dat er, ondanks om constante rigoureuse aandacht, een vergissing werd begaan in de beschrijving of de prijsaanduiding van een product.

In geval van overmacht kan Partyspace haar verplichting opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

Top • Prijzen

De prijzen worden zowel inclusief als exclusief BTW vermeld.  Afhankelijk van de manier waarop u zich aanmeldt worden onze prijzen inclusief of exclusief BTW groter getoond.  Bij een aanmelding of login als particulier ziet u de prijzen inclusief BTW en taksen groter.  Voor zelfstandigen en ondernemingen vertonen we de prijzen zonder BTW groter.  Linksboven onze website kunt verifiëren onder welke vorm van klant u bent aangemeld.

Top • Eigendomsoverdracht

Partyspace BVBA behoudt, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de volle eigendom van de door u aangekochte goederen tot al uw verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs en eventuele intresten.  Ondanks dit eigendomsvoorbehoud gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de koper vanaf de ontvangst van de goederen.

Top

  • Betaling

Partyspace biedt haar klanten de volgende manieren van betalen.

1. Rechtstreeks online (in een extra beveiligde omgeving van Multi Safe Pay)

Multi Safe Pay is marktleider in beveiligde online betaling en het referentiepunt voor gecodeerde transmissie van data.

Met de volgende betaalkaarten:

 • VISA – MASTERCARD
 • BANCONTACT/MISTERCASH

Hiervoor hebt u steeds uw kaart en uw kaartlezer nodig.

Voor Nederland is iDEAL ook als betaalmiddel beschikbaar.

2.  Via een klassieke overschrijving op ons rekeningnummer

 • Voor België: 001 6237834 34 - IBAN BE68 0016 2378 3434 - BIC GEBABEBB
 • Voor Frankrijk: IBAN FR76 2780 0400 0104 7697 3030 107 - BIC KREDFRPP

Bij een betaling via overschrijving kunnen we de behandeling van uw bestelling pas opstarten na de ontvangst van de betaling op onze rekening.   

3. (Cash) betaling bij afhaling: dit kan enkel en alleen voor afhaling in onze showroom te Beselare.

Top • Levering

Alle goederen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres.  De klant tekent voor ontvangst van de goederen.  Bij twijfel kan gevraagd worden aan de klant om een print van de bevestigingsmail of om een identiteitskaart te tonen.  Bij afhaling in onze showroom of bij één van onze verdelers doen wij dit standaard. 

Producten uit stock worden binnen een maximale termijn van 5 werkdagen geleverd, tenzij anders afgesproken.  Voor bestellingen op maat, ziet u indicatief de leveringstermijn op productniveau.

Hier vindt u meer informatie met betrekking tot onze leveringskosten

Top • Contact

Voor alle klachten kan de klant terecht bij Partyspace op 057 360 330 (maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 18u – op zaterdag tussen 10u en 12u30) of op info@partyspace.be

Opmerkingen met betrekking tot de levering kunnen via dezelfde bovenvermelde kanalen worden doorgegeven.  Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, schriftelijk te worden geformuleerd op de begeleidende documenten van de koerier op het moment van de levering. 

Top • Garantievoorwaarden

Onze garantie dekt nooit de schade die werd veroorzaakt door ondeskundig gebruik van onze producten door de klant.  Gelieve onze raadgevingen met betrekking tot verankering, vastzetten en onderhoud dan ook rigoureus op te volgen.   Neem nooit risico’s bij sterke windvlagen.

Een artikel dat beschadigd of defect is bij aankoop of bij aflevering, wordt door Partyspace vervangen of hersteld.  We vragen u wel om binnen de termijn 14 dagen na ontvangst van de goederen, de partytent, pagodetent, plooitent, opslagtent, stertent of opblaastent op te zetten en te controleren.  Alleen zo kunnen we snel een adequate oplossing bieden.  

Gebreken en/of fabricage fouten aan een nieuw artikel worden zijn bij wet onderworpen aan een verjaringstermijn van 2 jaar voor particuliere consumenten en aan een verjaringstermijn van 1 jaar voor rechtspersonen en zelfstandigen.  De garantieperiode start vanaf het moment van de levering.  Om in aanmerking te komen voor garantie dient u binnen de 14 kalenderdagen aangifte te doen van een schadegeval.

Top • Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is enkel alleen van toepassing voor verkoop op afstand aan van producten voor particulier gebruik aan een consument  Een consument is ieder natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een product aankoopt enkel en alleen voor niet-beroepsmatige doeleinden.

Het verzakingsrecht kan dus nooit worden ingeroepen voor producten die worden aangekocht voor beroepsdoeleinden.   Gepersonaliseerde of bedrukte producten en elk product dat volgens specifieke richtlijnen van de consument werd vervaardigd (bedrukte tenten – op maat gefabriceerde tenten) komen nooit in aanmerking voor dit verzakingsrecht.

Elke consument heeft het recht om van een aankoop af te zien binnen een termijn van 14 kalenderdagen berekend vanaf de dag volgend op de levering van de goederen en dit zonder betaling van een extra boete en zonder opgave van een motief.

U dient Partyspace hiervan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te verwittigen en het artikel binnen de termijn van 14 kalenderdagen terug te bezorgen op ons postadres.   Enkel goederen in een perfecte staat, dit betekent in de originele en onbeschadigde verpakking, ongebruikt en compleet met alle onderdelen, zullen worden aanvaard.   De goederen dienen klaar te zijn voor herverkoop.  Alle kosten van het retour sturen, alsook de daaraan verbonden risico’s zijn volledig ten laste van de klant.  Niet gefrankeerde goederen worden niet in ontvangst genomen.

Na controle van de ontvangen goederen, wordt het ontvangen bedrag min de kosten van de verzending, terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument hiervoor uitdrukkelijk een andere terugbetaling heeft gevraagd.   Stortingen via overschrijvingen zullen binnen de 30 dagen na de herroeping worden uitgevoerd.

Naar het formulier voor herroeping.

Top

  • Bewijs

Alle partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering.

Top • Eventuele klachten en geschillen

Voor alle klachten kan de klant terecht bij Partyspace op 057 360 330 (maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 18u – op zaterdag tussen 10u en 12u30) of op info@partyspace.be

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht.  Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Top2. De algemene verkoopsvoorwaarden

Alle goederen worden, tenzij tegengestelde overeenkomst, geleverd of opgehaald tegen contante betaling of nadat de gelden op rekening werden ontvangen.
Voor bedrukkingsopdrachten en goederen die niet standaard op voorraad zijn, kan steeds de integrale betaling van de bestelling worden gevraagd.  Onze facturen zijn contant betaalbaar te Beselare, zonder disconto.  De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139BW als ingebrekestelling, zonder dat enige akte nodig is en alleen al door het verstrijken van de termijn.  In geval van niet-betalingen van de factuur zullen er van Rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd zijn a rato van 1% per maand, te rekenen op het factuurbedrag vermeerderd met de eventuele verhogingsbedingen.  Ten titel van administratie- en inningskosten zal bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag het factuurbedrag forfaitair en onherleidbaar verhoogd worden met 10%, met een minimum van 240€ en een maximum van 1.900€, dit onverminderd de toepassing van de verwijlintresten.  In deze vergoeding zijn de gerechts- en uitvoeringskosten niet inbegrepen.  Dit doet geen afbreuk aan alle andere rechten schadevergoedingen te onzen gunste.  Indien bij maandelijkse afbetaling een enkele betaling niet op tijd gedaan wordt, is de gehele nog te betalen som automatisch en onmiddellijk opeisbaar.  Om ontvankelijk en geldig te zijn moeten de gebeurlijke klachten betreffende de facturen schriftelijk en aangetekend ingediend worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.  Alle betwistingen zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Rechtbanken van Ieper.  De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van de Partyspace BVBA tot op het ogenblik van gehele betaling van de verkoopprijs en aanverwante bedragen (kosten, BTW, verschuldigde vergoedingen, vervallen intresten).  Tot op dat ogenblik is het de klant uitdrukkelijk verboden over de producten in welke vorm ook te beschikken of te verpanden.  De klant is aansprakelijk voor de schade die aan de producten sedert de levering zouden zijn toegebracht.  Dit blijft gelden na een eventueel tussengekomen faillissement van de klant.  Leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen geen basis voor schadebedingen, tenzij uitdrukkelijk afgesproken bij bestelling.  Betwistingen over kleur kunnen enkel basis zijn schadebedingen indien vooraf uitdrukkelijk een printproef op het gewenste materiaal gevraagd wordt ter evaluatie van de kleur.  Door het aanvaarden van onze facturen hecht de klant zijn akkoord aan de hierboven genoemde voorwaarden.

Top

Voor bedrukkingen dient u stipt de richtlijnen met betrekking tot het aanleveren van logo's op te volgen:

Hoe logo's en foto's aanleveren?

Let op: indien u kiest voor de optie van bedrukking dient u, de kost van de bedrukking afzonderlijk toe te voegen aan uw winkelmandje.

Bij vragen over onze algemene voorwaarden, kunt u mij zeker contacteren.

Bel mij op 0032 57 360 330 of mail naar ilse@partyspace.be
Tijdens de kantooruren kunt u met mij chatten. Klik op onze chatbox rechtsonder.
Ik help u graag verder met uw vragen of bemerkingen!

Ilse Vieren
Zaakvoerder


Naar homepage

Versie van : 27/03/2015

 
Uw browser is niet meer up to date, hierdoor werken sommige functies van deze site niet in uw browser. Wij raden u aan een nieuwere versie te gebruiken Klik hier